OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Magdalena Ferenc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07.10.2022 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli mającego siedzibę w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 16 w sali nr 10 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 12/15, dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00053133/7 wraz z udziałem w wielkości: 6456 / 442374 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanym w kw nr TB1S/ 00009772/5. Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikom: Lucjanowi Dolińskiemu i Barbarze Dolińskiej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony jest na 7 piętrze budynku mieszkalnego ( kondygnacja 8). Składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki i WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi: 64,56 m2. Mieszkanie posiada balkon. Do mieszkania przynależna jest piwnica.

Suma oszacowania wynosi 263 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0283 4010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Treść obwieszczenia znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz na stronie internetowej komornika.