OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Magdalena Ferenc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29.09.2022 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli mającego siedzibę w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 16 w sali nr 9 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 37-450 Stalowa Wola ul. Żwirki i Wigury 9/23 dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00050046/9 wraz z udziałem w wielkości: 5560/221564 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanym w księdze wieczystej: TB1S/00047695/9. Nieruchomość jest własnością dłużniczki Małgorzaty Szczęsnej. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony jest na 3 piętrze budynku mieszkalnego (kondygnacja 4). Składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 55,60 m2. Mieszkanie nie posiada balkonu. Suma oszacowania wynosi 214 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0283 4010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Treść obwieszczenia znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz na stronie internetowej komornika.