OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Magdalena Ferenc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2021r. o godz. 11:00 w lokalu: 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 11 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Citroen C8 rok prod. 2003

.RST 10989 VIN VF7EB4HWB13102174

1 [szt.]

3 690,00 **)

1 845,00

2

Ford Transit 330 rok prod. 2009 uszkodzony

.RST 15240 WFOXXXTTFX9R32482

1 [szt.]

10 000,00 **)

5 000,00

3

Prasa hydrauliczna belownicy 654/15/M

.NR 090417207 TIPO HH 9024 KW.1,8

1 [szt.]

9 840,00 **)

4 920,00

4

odzież używana Towar mix w ilości 1000 sztuk

karton

1 [szt.]

2 000,00 **)

1 000,00

5

odzież używana w ilości 3000 kg

1 [szt.]

1 800,00 **)

900,00

*) cena za sztukę**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0283 4010.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867[1] kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 §1[2] kpc).
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867[2] kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Treść obwieszczenia znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Komornicze oraz na stronie internetowej komornika.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Ferenc